Zespół FISEW FISE od 1990 roku zabiegamy o to, aby zwiększać dostęp obywateli do godnej pracy. W centrum swojego zainteresowania i działań stawiamy człowieka oraz pracę - jako wartość i ważny element jego życia. Pomagamy jednostkom i lokalnym społecznościom tworzyć rozwiązania społeczno-gospodarcze, w których praca daje człowiekowi upodmiotowienie, wzmacnia jego poczucie wartości i chroni godność, niezależnie od tego w jakiej sytuacji społecznej, ekonomicznej, czy kulturowej się znajduje.

Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych

pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa

T +48 22 622 01 91
T +48 22 622 16 87
e-mail: fise@fise.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00

Adres korespondencyjny:

WARSZTAT
pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
T +48 22 622 01 91
strona WARSZTATU
e-mail: warsztat@fise.org.pl

Godziny pracy WARSZTATU:
poniedziałek-piątek
10.00 - 20.00

soboty i niedziele
10.00 - 15.00
 

KRS 0000026197
NIP 525-10-07-953
REGON 002177620
nr konta 06 1600 1462 1837 0192 1000 0001

Tekst jednolity po zmianach z dnia 24 czerwca 2010 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne


§1
Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Herbsta, Krystynę Frączak, Piotra Topińskiego oraz Andrzeja Witwickiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie w dniu 23 lipca 1990 roku nr rep. A - VIII - 2399/90.

§ 2
Fundacja nosi nazwę "Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych" w dalszej części zwana Fundacją i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4
Fundacja może tworzyć placówki terenowe.

§ 5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP.

§ 6
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§ 7
Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister.

§ 8
Fundację zakłada się na czas nieograniczony.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 9
1. Celem Fundacji jest promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do:
- rozwijania przedsiębiorczości,
- podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych,
tworzenia i rozwoju firm, stowarzyszeń i zrzeszeń, jako integralnego składnika nowej rzeczywistości gospodarczej, wyzwalającego inicjatywy ekonomiczne i tworzącego nowe miejsca pracy oraz jako niezbędnego warunku efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych.
2. Fundacja prowadzi swoją działalność nie dla zysku.

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby, osobom fizycznym i prawnym rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą lub też zmieniającym zakres swojego działania;
b) doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycznym zamierzającym utworzyć organizacje pozarządowe oraz takim organizacjom;
c) prowadzenie działalności szkoleniowej;
d) organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i szkoleń;
e) przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. Opisane wyżej ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących;
f) podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej;
g) prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
h) zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach statutowych Fundacji;
i) doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też chcące ją zmienić;
j) współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania Fundacji.

Rozdział III. Organy Fundacji


§ 11
Organami Fundacji są:
- Rada Programowa Fundacji (Rada Fundacji) zwana w dalszej części Radą,
- Zarząd Fundacji.

§ 12
1. Rada Fundacji składa się z Fundatorów jako stałych członków Rady oraz członków zwykłych i honorowych wybieranych przez Radę, w liczbie nie większej niż piętnastu.
2. Członków pierwszej Rady powołują Fundatorzy.
3. Rada Fundacji składa się członków zwykłych oraz członków honorowych, wybieranych przez Radę. Przy czym członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Tryb i zasady wyboru oraz odwoływania członków zwykłych Rady określa "Regulamin wyboru członków Rady Programowej (Rady Fundacji)".
5. Rada wybiera z grona członków zwykłych Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
6. Na wniosek, co najmniej jednego Fundatora Rada powołuje honorowych członków Rady, z uprawnieniami do uczestniczenia w posiedzeniach Rady, z głosem doradczym, niestanowiącym. Honorowym członkiem może zostać osoba, która w szczególny sposób wspomogła działalność Fundacji oraz spełnia wymogi przewidziane w niniejszym paragrafie ust. 3. Powołanie członka honorowego wymaga uchwały Rady.

§ 13
1. Kadencja wybieranych członków Rady Fundacji wynosi trzy lata, przy czym bez żadnych ograniczeń można być członkiem Rady przez kilka kadencji.
2. Przed upływem kadencji zwykłe członkostwo w Radzie wygasa w razie śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych, odwołania, względnie ustąpienia z funkcji członka Rady oraz w przypadku nie uczestniczenia przez dwa lata w pracach Rady.
3. Prawo ustąpienia z funkcji członka Rady służy także stałym członkom Rady (Fundatorom).
4. Członkowie honorowi powoływani są na czas nieoznaczony.

§ 14
1. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. Fundacja może zwrócić członkowi Rady koszty poniesione w związku z pełnioną funkcją.
2. Członkowie Rady nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 15
1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.
3. Szczegółowy tryb działania Rady oraz zasady zwoływania i odbywania posiedzeń określa "Regulamin Rady Programowej Fundacji".
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwykłych organu z zastrzeżeniem ust. 5, 6 niniejszego paragrafu.
5. Uchwały Rady Fundacji mogą być podjęte także w formie głosowania pisemnego (korespondencyjnego). Przepisy niniejszego paragrafu ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.
6. Tajne głosowanie przeprowadza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz Fundacji, likwidatora oraz na żądanie jednej czwartej obecnych na zebraniu członków danego organu.
7. Fundatorom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu co do kandydatów na członków organów Fundacji i jej likwidatora. Tryb zgłaszania sprzeciwu określają regulaminy wyborów organów Fundacji.

§ 16
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych i stanowiących.
2. Rada Fundacji jest organem nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

§ 17
1. Rada Fundacji jest uprawniona w szczególności do:
a) opiniowania wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
b) rozpatrywania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji
c) uchwalania regulaminów Rady
d) powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji,
e) dokonywania, za zgodą co najmniej jednego Fundatora zmian w Statucie Fundacji,
f) ustalania wynagrodzeń Zarządu Fundacji
2. Sprawy wymienione w § 12 ust. 6, § 13 ust.2, § 17 lit. b-e, § 20 ust. 1 i 2, § 27 ust. 2 i 3, § 28 Statutu wymagają uchwały Rady.

§ 18
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 19
1. Zarząd Fundacji składa się nie więcej niż z pięciu członków i nie mniej niż z dwóch. W skład Zarządu Fundacji wchodzi: Prezes Zarządu Fundacji, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Fundacji, Wiceprezes Zarządu Fundacji oraz członkowie Zarządu Fundacji.
2. Prezesa Zarządu Fundacji, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Fundacji, Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz członków Zarządu Fundacji wybiera Rada Fundacji.
3. Prezes Zarządu Fundacji, a w jego zastępstwie Pierwszy Wiceprezes Zarządu Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji, ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
4. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieoznaczony.
5. Prezesowi Zarządu Fundacji, Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Fundacji, Wiceprezesowi Zarządu Fundacji oraz członkom Zarządu Fundacji przysługuje prawo ustąpienia z funkcji w Zarządzie, o czym powiadamiają w formie pisemnej dwóch przedstawicieli Rady Fundacji. Rezygnacja z funkcji w Zarządzie może zostać przyjęta przez Radę Fundacji najpóźniej do końca trzeciego miesiąca od dnia złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 20
1. Rada Fundacji może odwołać cały Zarząd lub poszczególnych jego członków, z następujących powodów:
a) za działalność członka Zarządu sprzeczną ze statutem Fundacji,
b) w wypadku skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
2. Rada Fundacji odwołując Zarząd Fundacji lub poszczególnych jego członków podejmuje uchwały niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowej działalności Fundacji.
3. Odwołanego członka Zarządu powiadamia się niezwłocznie w formie pisemnej o jego odwołaniu.

§ 21
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy do roku
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek każdego z pozostałych członków, lub na wniosek Rady Programowej.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
4. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podjęte także w formie głosowania pisemnego (korespondencyjnego), z zastosowaniem trybu podejmowania decyzji z ust.3 niniejszego paragrafu.

§ 22
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatorów lub Rady Fundacji, a w szczególności:
a) przygotowywanie i rocznych sprawozdań z finansowych i merytorycznych Fundacji do przedłożenia Radzie Fundacji,
b) ustalanie oraz zmiana planów finansowych Fundacji,
c) przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków,
d) podejmowanie decyzji co do przeznaczenia i wysokości środków finansowych oraz zasad ich wykorzystania,
e) podejmowania decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, jej zakresu przedmiotowego oraz form organizacyjnych,
f) tworzenie i likwidacja przedstawicielstw, biur, zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych w kraju i za granicą,
g) nadzór nad działalnością biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
Sprawy wymienione w lit. b, e, f wymagają uchwały Zarządu Fundacji.

§ 23
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
a. Prezes Zarządu Fundacji – samodzielnie,
b. Pierwszy Wiceprezes Zarządu Fundacji – samodzielnie,
c.  dwóch członków Zarządu Fundacji - na zasadzie reprezentacji łącznej,
d. jeden członek Zarządu Fundacji i Wiceprezes Zarządu Fundacji - na zasadzie reprezentacji łącznej,
e. Wiceprezes Zarządu Fundacji i pełnomocnik działający w granicach umocowania udzielonego mu przez Zarząd – na zasadzie reprezentacji łącznej,
f. jeden członek Zarządu Fundacji i pełnomocnik działający w granicach umocowania udzielonego mu przez Zarząd – na zasadzie reprezentacji łącznej.
2. Prezes Zarządu lub Pierwszy Wiceprezes Zarządu może udzielić także innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Fundacji, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju.
3. Oświadczenia skierowane do Fundacji mogą być dokonywane wobec Prezesa Zarządu Fundacji, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Fundacji, Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz wobec jednego z członków Zarządu Fundacji lub pełnomocnika.
4. W umowach pomiędzy Fundacją a Prezesem Zarządu Fundacji, Pierwszym Wiceprezesem Zarządu Fundacji, Wiceprezesem Zarządu Fundacji oraz członkiem Zarządu Fundacji oraz w sporach między nimi Fundację reprezentuje dwóch członków Rady lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

Rozdział IV. Majątek Fundacji

§ 24
1. Majątek Fundacji składa się z funduszu założycielskiego wniesionego przez Fundatorów oraz darowizn, zapisów, spadków, odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, dywidend z akcji i udziałów w spółkach oraz dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz posiadanych nieruchomości.
2. Bilans Fundacji badany jest przez rewidenta księgowego, zgodnie z przepisami ustaw i rozporządzeń regulujących działalność organizacji pozarządowych
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany:
a) na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
b) na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie,
c) na przekazywanie na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Rozdział V. Rachunkowość i działalność gospodarcza Fundacji

§ 25
Gospodarkę finansową i ewidencją księgową Fundacji prowadzi zgodnie z przepisami obowiązującymi organizacje pozarządowe.

§ 26
1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą:
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.31.A Gimnazja
85.31.B Licea ogólnokształcące
85.31.C Licea profilowane
85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
85.32.A Technika
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
91.01.A Działalność bibliotek
91.01.B Działalność archiwów
91.02.Z Działalność muzeów
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.11.Z – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.12.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z – wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.32.Z – zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
3) Na cele działalności gospodarczej ze środków majątkowych Fundacji zostanie wyodrębniony odrębny fundusz w wysokości 10 000 złotych (dziesięć tysięcy złotych).
4) Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczone w całości na realizację celów statutowych Fundacji.
5) Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
6) Kierownika zakładu powołuje Zarząd Fundacji i jest on kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
7) Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących zakładem określa uchwała Zarządu Fundacji.

Rozdział VI. Połączenie i podział Fundacji

§ 27
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacji może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją może nastąpić na podstawie uchwały Rady Fundacji.
3. Uchwała w sprawie połączenia Fundacji podejmowana jest na podstawie protokołu ustaleń uzgodnionego pomiędzy Zarządami łączących się Fundacji, w szczególności w sprawach Statutu oraz form realizacji celów fundacji powstającej w rezultacie połączenia.
4. Przy podziale Fundacji przepisy § 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji

§ 28
1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a także w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.
2. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Radę Fundacji.
3. Do obowiązków likwidatora należy:
a) zgłoszenie do Rejestru Fundacji wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) powiadomienie o otwarciu likwidacji organu sprawującego nadzór nad Fundacją oraz właściwych organów finansowych,
c) ogłoszenie za pośrednictwem prasy, zawiadomienia o otwarciu likwidacji i wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia tego ogłoszenia,
d) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań Fundacji,
e) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
f) sporządzenie bilansu na dzień ukończenia likwidacji,
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do Sądu Rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z Rejestru.
4. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja służyła. Rada Fundacji wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.
5. Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją. Przepisy § 27 Statutu stosuje się odpowiednio.