Zespół FISEW FISE od 1990 roku zabiegamy o to, aby zwiększać dostęp obywateli do godnej pracy. W centrum swojego zainteresowania i działań stawiamy człowieka oraz pracę - jako wartość i ważny element jego życia. Pomagamy jednostkom i lokalnym społecznościom tworzyć rozwiązania społeczno-gospodarcze, w których praca daje człowiekowi upodmiotowienie, wzmacnia jego poczucie wartości i chroni godność, niezależnie od tego w jakiej sytuacji społecznej, ekonomicznej, czy kulturowej się znajduje.

Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych

pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa

T +48 22 622 01 91
T +48 22 622 16 87
e-mail: fise@fise.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00

Adres korespondencyjny:

WARSZTAT
pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
T +48 22 622 01 91
strona WARSZTATU
e-mail: warsztat@fise.org.pl

Godziny pracy WARSZTATU:
poniedziałek-piątek
10.00 - 20.00

soboty i niedziele
10.00 - 15.00
 

KRS 0000026197
NIP 525-10-07-953
REGON 002177620
nr konta 06 1600 1462 1837 0192 1000 0001

Dla kogo:
Pracownicy urzędów pracy, biur karier, doradcy klienta, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy, pracownicy organizacji pozarządowych zajmujący się aktywizacją zawodową.

Cel ogólny:
Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących skutecznej metody pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi.

Cele szczegółowe:

 • Pogłębienie kompetencji wzmacniania motywacji do poszukiwania zatrudnienia.
 • Poznanie metod angażujących do budowania spójnego projektu zawodowego.
 • Rozwinięcie umiejętności w zakresie analizy zasobów klienta
 • Poznanie technik inspirujących klienta do nowych rozwiązań.

Metodologia szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest w sposób warsztatowy z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników. W ciągu 3 dni zajęć uczestnicy biorą udział w szeregu ćwiczeń grupowych i indywidualnych, pozwalających na wykorzystanie poznanych technik w praktyce.

Program szkolenia:

 1. Podstawy teoretyczne programu:
 • podejście systemowe,
 • podejście humanistyczne,
 • system ułatwiający wejście na rynek pracy.
 1. Cele i struktura programu:
 • naprzemienność działań indywidualnych i grupowych – czemu służy, jak ją optymalnie  wykorzystać.
 1. Metodyka pracy z klientem:
 • zasady wzajemnych relacji: doradca – klient,
 • sztuka zadawania pytań w Metodzie Hiszpańskiej,
 • praca z oporem i zmiana postawy klienta,
 • zmiana percepcji siebie i sytuacji zawodowej klienta: „od problemu – do celu“.
 1. Fazy pracy indywidualnej z klientem:
 • poszukiwanie i poszerzanie zasobów,
 • formułowanie celów i tworzenie spójnego projektu zawodowego.
 1. Podstawowe techniki pracy ukierunkowane na zasoby klienta:
 • lokalizacja i wzmocnienie zasobów,
 • atrybucja kontroli i jej wpływ na sytuację klienta,
 • poszukiwanie wyjątków.
 1. Techniki pracy ukierunkowane na określenie celów zawodowych:
 • warunki dobrze określonego celu,
 • presupozycja w zadawaniu pytań,
 • technika skali,
 • projekcja przyszłości.
 1. Dynamika pracy grupowej:
 • spójność i integracja grupowa – optymalne warunki do pracy grupy – jak to osiągnąć,
 • konfrontacja i informacja zwrotna – jak wzmocnić aktywność jednostki i grupy,
 • wzmacnianie autonomii – jak skutecznie motywować  klienta do samodzielnych działań.
 1. Budowanie spójnego projektu zawodowego:
 • hierarchizacja celów zawodowych i osobistych,
 • wyznaczenie działań spójnych z określonymi celami,
 • strategia działania w przypadku pojawienia się trudności na drodze do celu,
 • zapewnienie elastyczności projektu zawodowego – cele alternatywne.
 1. Ćwiczenia wykorzystujące przedstawione  techniki i narzędzia pracy z klientem.

Materiały szkoleniowe:
Skrypt szkoleniowy oraz materiały dodatkowe rozdawane w czasie szkolenia (w cenie szkolenia).

Czas trwania szkolenia:
24 godziny dydaktyczne (3 dni)

Termin i miejsce najbliższego szkolenia:

11-13 marca 2019 rok, w Warszawie

Zgłoszenia można składać najpóźniej na 10 dni przed wybranym terminem szkolenia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres .

FISE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników.

Koszt szkolenia (w formule otwartej):

 • 1 260 zł brutto

 • W cenie: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

 • Osoby, które wyślą swoje zgłosznie do końa stycznia (do 31.01.2019), zapłacą za szkolenie 10% mniej, czyli 1134 zł brutto. 

 • Płatność przelewem na podstawie faktury.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt w sprawie szkolenia:
Szkoła Przedsiębiorczości FISE
tel.: 22 622 16 87, 22 622 01 91
e-mail: